Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на просото

Формира брадест тип коренова система, чиято основна маса се разполага в слоя до 40-50 cm. Отделни корени достигат до 100-115 cm. дълбочина. Като представител на групата на топлия климат пониква с едно зародишно коренче.
Адвентивните корени се разрастват доста добре радиално, като по този начин се усвоява ефективно влагата и от слабите вегетационни валежи.     Формирането на въздушни корени от най-близките до почвената повърхност надземни възли на стъблото играе също съществена роля в това отношение.
Стъблото достига до 1.5 m височина (най-често до 80-100 cm). Има особеността надземната му част да се разклонява, независимо от братенето. Покрито е цялото с космици.
Листата са с удължена ланцетна форма, сравнително широки, с рядко разположени и малки устица, което е предпоставка за висока сухоустойчивост. Покрити са с космици.
Съцветието е метлица, дълга до 45 cm, с различна форма. В зависимост от дължината на централната ос, дължината, гъстотата и пространственото разположение на разклоненията й спрямо нея, метлицата бива разпръсната, полутопчеста, разклонена, наведена и топчеста.
Зърното е плевесто, сферично, без надлъжна бразда. Масата на 1000 зърна е между 5 и 8 g, а хектолитровата му маса – 78-82 kg. Плевите съставляват около 12-22% от масата на зърното.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар