Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Порьозност на почвите

Свойството на почвените твърди частици и агрегати да се подреждат и свързват трайно помежду си по такъв начин, че между тях да остават празнини (пори) се нарича порьозност на почвите. Тя се изразява в % от общия обем на почвата. Понеже твърдата фаза на почвите е изразена от много различни по големина отделни частици и агрегати, в почвената маса се наблюдават и най – различни по размери пори. Най – тесните пори се наричат капилярни, а по – широките не капилярни Въз основа на това се различават и три основни вида порьозност: не капилярна, капилярна и обща. Не капилярната се изразява с обема на широките пори, включени между структурните агрегати или едрите механични елементи, с обема на ходовете от стари корени и животни и на широките пукнатини. Капилярната порьозност се изразява с обема на капилярните пори, а общата – с обема на сумата от не капилярните и капилярните пори.

Обикновено според размера на порите е прието те да се разделят на много широки, широки. В зависимост от величината на общата порьозност, почвите се подразделят на 4 категории: силно порьозни – над 60% пори, порьозни – от 45 до 60 % пори, слабо порьозни  – от 30 до 45 % пори и много слабо порьозни – над 30 % пори.

Съдържанието на органични вещества, силно влияе на порьозността. Колкото повече органично вещество постъпва в почвата, толкова повече се увеличава не капилярната порьозност, а от тук и общата.

При обработваемите почви, особено в орницата, порьозността и особено не капилярната, се увеличава при обработка.

Почвената порьозност има огромно значение най – напред като екологичен фактор. Тя осигурява жизненото пространство, необходимо за развитието ма кореновата система на растенията, микроорганизмите и животните.Посредством порьозността тези организми се снабдяват с вода, кислород и хранителни вещества. От порьозността зависят водният и въздушният режим на почвите, качеството на обработката и др.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар