Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на овеса

Овесът се отнася към сем. Житни (Poaceae), род Avena L. Той обхваща около 70 едногодишни и многогодишни видове. Систематиката на овеса е била многократно проучвана и уточнявана. Основните признаци,  използвани в нея са хромозомният брой и филогенетичните връзки между видовете.
Систематиците обособяват две секции:
Секция Euavena Griseb. – обхваща едногодишни видове със стопанско значение. В зависимост от броя на хромозомите, тя се състои от две подсекции: Aristulatae Malz. – обхваща видове с 14 и 28 хромозоми; Denticulatae Malz. – обхваща видовете с 42 хромозоми.
Секция Avenastrum Koch. – обхваща многогодишни видове без стопанско значение.
Хексаплоидната група (2n=42) включва следните по-разпространени видове: Avena fatua L. – обикновен (пролетен) див овес, Avena sterilis ssp. ludoviciana Mаlzew. – Средиземноморски (зимен) див овес, Avena sativa L. – обикновен (посевен) овес, Avena byzantina C. Koch. – византийски овес, Avena strigosa Schreb. – пясъчен овес и др.
У нас от културните форми е разпространен посевният овес. По форма на метлицата и по характер на зърната А. И. Мордвинкина го разделя на три групи разновидности: разперен овес (Avena sativa grex var. diffusae Mordv.), сбит или едностранен овес (Avena sativa grex var. orientalis Mordv.), голозърнест овес (Avena sativa grex var. nudae Mordv.).
Районираните сортове у нас се отнасят към посевния овес – Образцов чифлик 4, Мина и Калоян.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар