Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Свързаност на почвите

Свойството на почвите да се съпротивляват на външни сили, които се стремят да разделят почвените частички едни от други, се нарича свързаност. Носител на свързаността е също глината. Основната причина за свързаността е наличието на сили на сцепление между почвените частички. Величината на свързаността зависи от съдържанието и състава на глина и вода в почвата. Глинестите почви инат голяма свързаност. Почвите наситени с обменен натрий, се характеризират с голяма свързаност в сухо състояние. Увеличаването на хумусното съдържание води до намаляване свързаността на почвата. Свързаността зависи и от съдържанието на вода в почвата. С увеличаване на влажността намалява свързаността на почват и обратно с изсъхване се увеличава нейната свързаност.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар