Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Пластичност на почвите

Пластичността е свойство на почвите при определяне влажност да изменят своята форма под влияние на външен натиск, без разкъсване на почвената маса и да запазят ново придобитата форма след отстраняване на натиска.

Главното условие за проявяване на пластичност е наличието на определено количество вода в почвата. Степента на пластичност зависи преди всичко от механичния състав на почвите. Пластичност притежават само почвите, които съдържат глина. Установено е, че пластичност започват да проявяват почвите, в които глината е над 15%.

Величината на почвената пластичност се изразява с т.н. число (коефициент) на пластичност. Срещу него се различават няколко категории почви: 0 – не пластични; 0-7 – слабо пластични; 7-17 – пластични; над 17 силно пластични.

Пластичността на почвите има голямо практическо значение.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар