Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за италианския кимион

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Добри предшественици за кимиона са торените с оборски тор зеленчукови култури и зимно зърнено-житни. Възможно най-рано се извършва и дълбока оран на 20-25 cm. След оранта почвата се дискува. Рано напролет се извършва прдпосевна обработка, която в зависимост от структурното състояние на почвата може да бъде култивиране, брануване или само брануване.
С основната обработка се внасят 6-8 kg/da Р2О5, а предсеитбено 10-12 kg/da N.
Сеитбата се извършва през януари-февруари при междуредие 25 cm, на дълбочина 3-4 cm, с посевна норма 700-800 g/da.
Грижите през вегетацията включват борба срещу плевелите, болеститеи неприятелите. Тъй като кимионът се отглежда на ограничени площи, независимо от малкото междуредово разстояние, той се окопава 1-3 пъти ръчно и при възможност се полива.
От хербицидите се използват Афалон 5 ВП в доза 150-200 g/da, Малоран 50 ЕК – 200 ml/da и Фузилад С – 150 ml/da.
Икономически най-важна болест е бактериалният пригор по кимиона. Болестта се появява след м. май, първоначално върху по-долните листа, а след това и по по-горните – във вид на воднисти петна. Болестта се появява по-силно при поливни условия и влажно време. Борбата се извежда чрез подходящи сеитбообръщения и чрез вегетационно третиране с подходящи фунгициди през май и юни.
Прибиране. Кимионът се прибира в топло и сухо време, след като семената в сенниците станат сиво-зелени. Растенията се прибират двуфазно, за да с избегне оронването на узрелите семена. След като узреят, семената се овършават.
Етеричното масло се извлича чрез парна дестилация.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар