Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за просото

Място в сеитбообръщението. Просото е взискателно към предшественика си. Подходящи за него са тези, които оставят след себе си площите чисти от плевели и богати на хранителни вещества. Такива са едногодишните зърнено-бобови култури грах, фасул, соя, нахут, леща, бакла, както и  картофите, добре торените бустанни култури (дини, пъпеши), особено новоразораните целини и тревни полета, за които то е най-подходящата култура.
Зимните житни са също добри предшественици за просото.
То не трябва да се засява след себе си, след царевица, нападната от царевичен стъблопробивач и слънчоглед.
Обработка на почвата. Водещ принцип е към момента на сеитба почвата да придобие градинско състояние. Схемата на обратките включва дълбока оран на 25-27 cm дълбочина, веднага след прибиране на предшественика; почвоподържащи обработки до есента (култивации с едновременно брануване); преораване на 15-17 cm или култивиране наесен, в зависимост от заплевеляването; най-малко 3 пролетни култивирания с едновременно брануване, първите 2 – на 8-10 cm дълбочина, а посленото – на 4-5 cm.
При отглеждане на просото като втора култура подготовката на почвата се извършва чрез 2-3 масирани дискувания веднага след прибиране на прешественика.
Торене. Поради слабата си коренова система, просото силно реагира на торене   За 100 kg зърно и съответната биомаса просото извлича от почвата около 3 kg N; 1.4 kg P2O5 и 3.5 kg K2O. До фаза братене включително извлича около 10% от целите необходими количества макроелементи. Най-усилено хранителните в-ва настъпват от вретенене до наливането на зърното ( в продължение на 40-50 дни). Максимума на потребление на азота, калия и калция съвпада с фаза изметляване, а на фосфора – с наливането на зърното.
Като препоръчителни могат да се посочат следните торови норми: 6-10 kg N; 4-6 kg P2O5 и 6-8 kg K2O на декар. Фосфорните и калиеви торове се внасят с дълбоката оран, азотните – предсеитбено и като подхранване във фаза вретенене.
Когато просото се отглежда като втора култура фосфорните и калиеви торове се внасят срещу предшественика му.
Сеитба. Сеитбата на просото стартира при трайно затопляне на почвата на дълбочината на засяване над 10-120 C. Календарно този срок за цялата страна настъпва в края на април – началото на май.
При използване на ефикасни хербициди просото се засява на 12-15 cm междуредие, с 2.5-3 kg семена на декар. Когато липсват такива хербициди се засява като окопна култура – на 45 cm междуредие или на двуредна лента при разстояние между редовете 15 cm, а между лентите – 45 cm.
Засява се на 2-3 cm дълбочина. Ако почвата не е улегнала и има опастност семената да се засеят на по-голяма дълбочина се препоръчва предварително валиране.
Засяването на просото като втора култура изисква завишаване на сеитбената норма с около 25% поради по-ниската полска кълняемост на семената и по-неблагоприятните условия за реализиране на продуктивните му възможности.
Грижи през вегетацията. Състоят се в разбиване на почвената кора, борба с плевели, неприятелии и болести, поливане.
Разбиването на почвената кора, ако се е образувала такава преди поникването става с леки щригелни брани или ротационни мотики.
За борба с плевелите могат да се използват  хербицидите СИС-67 Проп, СИС-67 Проп плюс и СИС-67 Гебифом – 300-400 cm3/da, Фанерон, Фанерон мулти, Фанерон комби в дози 300-400 g/da, Аминопиелик Д и Аминопиелик М – 300 cm3/da, Анитен комби, Анитен М или Анитен Д – 300-350 cm3/da. Третирането се извършва във фаза братене на просото и фаза 3-5 лист на плевелите.
Икономически важни са житната пиявица и листните въшки. Срещу житна пиявица посевите се третират с някой от следните инсектициди: Вазтак 10 ЕК – 12,5 ml/da; Децис 2,5 ЕК – 40 ml/da; Екалукс 25ЕК – 150 ml/da; Евисект 90 ВП – 100 g/da; Карате 2,5 ЕК – 30 ml/da; Карате 5 ЕК – 12,5 ml/da; Нуреле дурсбан – 40 ml/da; Релдан 50 ЕК – 100 ml/da; Суми комби 30 ЕК – 75 ml/da; Суперсект 10 ЕК – 12,5 ml/da; Талстар 10 ЕК – 10 ml/da или Томбел 32 ЕК – 100 ml/da, а срещу листните въшки – с Агрия 1050 в доза 200 cm3/da, Волатон 50 ЕК – 100-150 cm3/da, Нуреле дурсбан 75 cm3/da/;
Срещу праховитата главня предсеитбено посевният материал се обеззаразява с 1 % разтвор на Формалин – 4 литра за 100 kg зърно, Байтан комби 10,5 ВС – 150 g, Витавакс 200 ВП – 200 g или Суми 8 – 100g, в 4 l вода за 100 kg семена.
Независимо, че е биологично сухоустойчиво растение просото реагира на поливане. При отглеждането му като първа култура се полива обикновено еднократно, в периода изметляване-наливане на зърното с 60 m3 вoда/da, а когато се отглежда като втора култура – се налагат още 1 или 2 поливки първата от които е през фаза вретенене.
Прибиране. Некомпактното узряване на метлицата, високата влажност на стъблото и лесното ронене на зърното в пълна зрялост изискват двуфазно прибиране на посевите. Прибирането започва когато зърната от горната част на метлицата са в пълна (твърда) зрялост. Посевите се покосяват с виндроуер и след 5-6 дневен престой на полето откосите се подбират и овършават.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар