Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на царевицата

Изисквания към топлината. Царевицата е топлолюбива култура. В сравнение с житните на умериния пояс тя се отличава с по-големи изисквания към топлината. Преди всичко тя се  нуждае от повече топлина за поникване. Семената й прорастват при температура 8-100 С, а поникването започва при минимална температура 10-120 С.  По селекционен път са създадени биотипове, на които семената поникват при температура 5-60 С.
Продължителността на периода сеитба-поникване  при оптимална влага зависи единствено от температурата. Колкото температурата е по-висока, толкова продължителността на този период е по-малка, т.е. семената поникват по-бързо. При висока  температура и недостатъчна влага  периода на поникване е по-дълъг.
Царевицата пониква бързо и дружно, когато температурата в почвата на 10 cm дълбочина трайно достига 10-120 С. Тя се нуждае от топло време не само в периода на поникване, но и през началните фази на развитие. Ниските температури от -20 С, -30 С през пролетта повреждат кълновете, а когато те са с по-голяма продължителност предизвикват загиване на младите растения. През есента тези температури повреждат стъблата и кочаните. Ниските температури смущават и развитието на кореновата сстема. Те затрудняват приемането на азота, образуването на протеин, въглехидрати и хлорофил.
Кореновата система се развива добре при температура около 240 С. Вегетативните органи се формират при минимална температура от 10-110 С, а най-подходяща за формирането им е  16-200 С.
До  появата на генеративните органи, оптималната температура за развитието на царевицата е 19-230 С, а по време на цъфтежа на съцветията -25 -280 С. През тази фаза при съчетаване на температури от 30-350 С и ниска атмосферна влажност прашецът  само за 1-2 h изсъхва и губи способността да прораства.
От цъфтежа до узряването за растежа и развитието на царевицата оптималната температула е 22-230 С. При температура под 140 С продължителността на протичане на отделните фази се удължава.
Необходимата активна биологична температура за узряването на ранните хибриди е около 22000 С, за средно ранните 25000 С, за средно късните  27000 С и за късните до 32000С.
В нашата страна топлината е недостатъчна през началните фази от развитието на царевицата, независимо от това съществуват добри условия за отглеждането  на ранни, средноранни и среднокъсни хибриди, с предимство на средно ранните.
Изисквания към влагата. Царевицата спада към сравнително сухоустойчивите култури. Има мощно развита коренова система, която използува влагата от по-долните почвени слоеве. В сравнение с пшеницата, ечемика и овеса тя използува по-малко вода за образуването на единица сухо вещество. Царевицата формира голяма биомаса, добивът на зърно е висок, за което изразходва голямо количество вода, ето защо тя стопански не е сухоустойчива и без напояване добивите са ниски.
През вегетацията изискванията на царевицата към влага са различни. Покълнването започва когато семената поемат вода, равняващо се на 45% от масата им.
Царевицата има малки изисквания към влагата от началото на вегетацията да около 10 дни преди изметляването. Критичен по отношение на влагата е периода – 10 дни преди изметляването – 20 дни след изметляването. Тогава става интензивното натрупване на сухо вещество, протичат цъфтежа, оплождането и формирането на зърното, за което е необходима много вода. През този период царевицата изразходва 40-50% от необходимата и вода за цялата вегетация. Недостатъчната почвена и въздушна влага в този период води до преждевременно изсъхване на листата, активността на фотосинтезата  намалява, недобро е оплождането, в резултат на което добивът на зърно може да намалее с 30-40%.
През този период засушаване с продължителност една седмица води до намаляване на добива с 50%.
Изискванията на царевицата във влага намаляват от млечна зрялост до узряването. Недостигът на влага обаче във фаза млечна зрялот може да е причина за прекратяване на наливането  на зърното и не доброто озърняване на кочана до върха.
Растежните процеси през вегетацията на царевицата протичат нормално, когато влажността в почвата е около 70-80% от ППВ.
Изисквания към светлината. Царевицата е светлолюбиво растение на късия ден. В началните фази след поникването  си не понася засенчване,, следствие на  прекомерно сгъстяване на посева или от силно заплевеляване. Това води до влошаване на условията за протичане на етапите на органогенезиса през които се формират зачатъците на кочаните.
Изисквания към почвата. Царевицата е с големи изисквания  към почвата. Почвата трябва да е с добър воден, въздушен и хранителен режим, да бъде рохкава, чиста от плевели и с рН 5.5-7. Най-подходящи са черноземните и наносните почви по поречието на реките. Неподходящи за отгреждането и са бедните, леки, засолени, киселите и с близки подпочвени води почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар