Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на картофите

Изисквания към топлина и светлина. Картофите са култура на прохладния климат. Кълнителен процес е налице при 7-80 С. Оптимални температури за него  са 18-200 С. Клубенообразуването протича най – интензивно при 17-190 С на почвата (21-250 С на въздуха). Температурите над 300 С блокират почти изцяло фотосинтезата, което води до спиране на клубенообразуването и нарастването на формираните вече клубени. Причина за това се явява интензивността на окислителните процеси, превишаващи при тези условия асимилационните.

Картофите не понасят ниски температури. Надземната им маса загива обикновено при температура на въздуха минус 1-1.50 С /някои сортове издържат до минус 30 С/. Клубените загиват при почвена температура минус 20 С.
Необходимата температурна сума над 100 С, която трябва да натрупат посевите през цялата вегетация е между 1000 и 16000 С, в зависимост от производственото направление за което е предназначен  сорта.
Според съвременната класификация по отношение изискванията към фотопериодичността картофите принадлежат към групата растения при които в умерения климатичен пояс условията на къс ден не се явяват задължителни но са благоприятни за тяхното развитие. Установено е още, че в условия на дълъг ден е налице по – продължително и интензивно нарастване на надземната вегетативна маса, а интензивността на клубенообразуването, което се определя от съотношението на масата на клубените към надземната маса, е по – високо в условия на къс ден.
Картофите са светлолюбиво растение. Фотосинтезата при тях протича най-интензивно когато светлината е 50 000 лукса, а температурата е 200 С. При недостиг на светлина надземната маса пожълтява, стъблата отъняват, удължават се и полягат. Растенията стават по-уязвими на болести и неприятели. Понижава се силно клубенообразуването и нарастването на формираните вече клубени. В тази връзка създаването на оптимално гарнирани по отношение на гъстота посеви и ориентирането на редовете в посока север-юг или в севрозападно и югоизточно направление е от съществено значение за ефективността на производството.
Изисквания към влага. Картофите са взискателни към почвената и въздушна влажност. За да синтезират единица сухо вещество са необходими средно 400-550 единици вода, в зависимост от температурните и други условия. Нуждите на културата се задоволяват напълно при влажност на почвата 75-80 % от ППВ по време на цъфтежа, съвпадащ с най-интензивното образуване и нарастване на клубените, и 60-65 % от ППВ по време на отлагането на скорбялата (4- ти период от растежа и развитието).
Картофите най-добре от всички полски култури са способни да използват влагата от въздуха с помощта на листата.
Много високата почвена и въздушна влажност стимулира развитието на гъбните болести, клубените загниват, а стъблата прерастват и полягат.
Изисквания към почва. Подходящи за картофите са неутралните до слабо кисели (рН-5,8-6,8), рохкавите, наносните и торфените, както и глинестопесъчливите, аерирани, с добър воден и хранителен режим почви. На уплътнените, сбити почви, с ниско съдържание на О2 и високо (над 1 %) съдържание на СО2 ,  клубените остават дребни или се задушават и загиват.
При оптимално торене и напояване много добре се развиват и на леките песъчливи почви. В това отношение стят наред с ръжта, овеса и лупината.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар