Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на конопа

Изисквания към топлина и светлина. Семена на конопа могат да поникнат при 1-20 С. По-бързо и по-дружно това става при 8-100С. Младите поници издържат на отрицателни температури до минус 4-50 С.
Оптимални температури за растежа и развитието на конопа през вегетацията са 20-250 С.
Температурите под 150 С по време на бутонизация и цъфтеж задържат растежа и развитието на растенията, понижават добива, качеството и рандемана на влакно.
Късият ден и интензивното слънчево греене повишават добива на семена, а дългият ден и разсеяната светлина увеличават вегетационния период и добива на влакно.
Изисквания към влага. Конопът спада към групата на влаголюбивите растения. Най-голяма нужда от вода посевът изисква във фазите бутонизация и цъфтеж на мъжките растения. Тогава е необходимо да се поддържа предполивна влажност 70-80 % от ППВ.
Транспирационният коефициент на конопа е 600-800.
Изисквания към почва. Конопът е много взискателен към почвата. Високи добиви от него се получават на богати на хранителни вещества, с близка до неутрална реакция почви (рН- 7,1-7,4).
Най-подходящи са дълбоките, рохкави, богати с хумус и влагозапасени почви, с подпочвени води до 0,75 – 1 m. Такива качества притежават наносните почви по поречията на реките и пресушените торфено-блатни почви. Подходящи по механичен състав са песъчливите черноземни, глинесто-песъчливите кестеняви, кафяви и сиви горски почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар