Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на ментата

През вегетационния си период ментата преминава през фазите прорастване на пъпките, поникване, разклоняване, бутонизация и цъфтеж. Ментата е многогодишно тревисто растение, с едногодишна надземна част. Зимуващи са ментовите коренища, от спящите пъпки по тях напролет прорастват младите растения. Новите растения образуват собствени коренища а старите отмират, т. е. налице е едно редуване на надземните с подземните разклонения на стъблото, благодарение на което ментата издържа на неблагоприятни климатични условия. Тази биологична особеност позволява отглеждането й като многогодишна култура.
Повечето от формите са стерилни, а семената на фертилните проявяват разпадане, поради което ментата се размножава вегетативно.
Изисквания към топлина. Ментовите коренища издържат отрицателни температури на почвата до минус 10°С. Тъй като покоят на коренищата е принудителен, някои периоди на затопляне през зимата или рано напролет могат да предизвикат прорастване на пъпките и тогава коренищата измръзват при температура минус 5-6 °С. Масовото прорастване на пъпките на коренищата започва при средни дневни температури 10- 12°С. Ментата с успех расте и се развива при въздушни температури в диапазона 15-30°С. Температури над 35°С предизвикват физиологични смущения, водещи до понижаване на количеството и качеството на етеричното масло.
Изискания към светлина. Сладката мента е растение на дългия ден, а полската – на късия. Когато сладката мента е за получаване на етерично масло, трябва да се подбират добре огрявани от слънцето места, а когато се отглежда за добиване на  сухи листа, може и в млади овощни градини.
Изисквания към влага. Ментата е влаголюбиво растение: Най-високи добиви на-етерично масло и сухи листа се получават при почвена влажност 85-90% от ППВ. Отглеждането й при ниска почвена влажност снижава чувствително добивите, а резките засушавания на почвата предизвикват масово окапване на листата. Ето защо, в зависимост от валежите, през вегетацията би трябвало да се осигурят от 4 до 8 поливки. Тя може да се отглежда с успех и на места с близки подпочвени води.
Изисквания към почва. Подходящи за ментата са почви богати на органични вещества, с рН от 5 до 7. Такива са отводнените торфени и ливадно-блатни почви, наносните по поречието на Марица и Тунджа и черноземните почви. Неподходящи са тежките глинести и леките песъчливи почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар