Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на лавандулата

Коренова система. Образува мощна коренова система, която е съставена от силно развити адвентивни корени, някои от които достигат до 3-4 m дълбочина, а в страни до 1,0 – 1,40 cm. Това дава възможност на растенията да извличат вода от по-долните почвени слоеве. Основната маса от корените е разположена в почвения слой от 30 до 50 cm.
Надземна част. Лавандулата е многогодишно, полухрастовидно растение. Надземната част представлява полусферична туфа (малък храст) с височина 40-90 cm. Тя е изградена от многогодишни вдървесинени, покрити с корк, заоблени, кафяви на цвят разклонения и излизащи от тях едногодишни тревисто зелени, четиристенни, покрити с власинки леторасти. През пролетта от върховете на младите разклонения се развиват съцветия с височина 15-30 cm.
Листа. Те имат линейно-ланцетна форма с целокрайна и завита надолу периферия, разположени срещуположно по две. Листните петури са от 2 до 5 cm дълги и от 1,5 до 4,8 mm широки, покрити с трихоми, със светлозелено до сивозелено оцветяване. Нови листа се формират два пъти годишно – през пролетта и есента, като през зимата не опадват. Поради тази особеност растенията на лавандулата са вечно зелени.
Цветове. Лавандулата е кръстосаноопрашващо се растение. Цветовете са разположени на върха на цветоносните дръжки в класовидни съцветия съставени от 4 до 10 прешлена (пръстена). На всеки прешлен има по 10-20 броя цветчета, разположени срещуположно и последователно от двете страни на четириръбестото стъбло. Цветовете са двуполови и имат следното устройство: тръбовидна, петзъба с надлъжни ребра (в жлебовете, на които се намират маслодайните жлези), неокапваща, покрита с къси нежни власинки чашка; двуустно фуниевидно (горната устна е двуделна, а долната – триделна) с бяло, бледорозово до виолетово оцветено венче; четири тичинки с жълти прашници и един четиригнезден горен плодник. След прецъфтяването венчето опада.
Плодове. Те са орехчета – дребни, плоски, с гладка, лъскава, тъмнокафява до черна обвивка. В 1 kg плодове има от 850 до 900 броя семена.
Семената са дребни, кафяви, с лъскава обвивка. Масата на 1000 броя е 0,75-0,85 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар