Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на памука

Памукът е многогодишно храстовидно растение. В условията на умерения климат той се отглежда като едногодишна култура.
Коренова система. Като цяло кореновата система е силно развита.  Съставена е от главен вретеновиден корен, достигащ до 3 m. дълбочина при по-къснозрелите и дървовидни форми, и добре развити странични разклонения, с дължина до 1.5 m.
До фаза бутонизация особено интензивно нараства главния корен. Приръстът му през първите 2-3 седмици от вегетацията е от 2,5 до 3,2 cm на денонощие. Спрямо общата маса на растението, кореновата система във фаза бутонизация съставлява около 20 %; по време на цъфтежа – 14 %, а при узряване – до 6-8 %.
Страничните коренови разклонения отначало се разрастват хоризонтално в повърхностния почвен слой. При достатъчно влага в началото на вегетацията и излишно ранно поливане, нито те, нито главният корен се удълбочават достатъчно и при засушаване впоследствие това се отразява неблагоприятно върху растежа и развитието, респективно върху добива. Тяхното прекомерно удълбочаване също не е желателно защото попадат в почвения слой където количеството на усвоимите хранителни вещества намалява, а това причинява по-голамо опадване на бутони и завръзи впоследствие.
По-дълбокото инкорпориране при внасянето на фосфорните торове допринася за удълбочаване на кореновата система.
Стъблото е правостоящо, здраво, в основата вдървесено, голо или покрито с власинки, цилиндрично по форма или с неправилно овално сечение. Дебелината му в основата достига 1-3 и повече сm, а височината от 60 до 500 cm (при културните видове до 100 cm, рядко повече).
Стъблото на памука се разклонява. Образуват се два вида разклонения (клонки) – растежни (вегетативни, моноподиални, едноосни) и плодни (симподиални, многоосни).
Растежните клонки по правило се залагат по – рано, в пазвите на 3 – 5 ти лист. Те се разрастват под остър ъгъл спрямо стъблото  и нарастват в права, едноосна линия. Листата по тях са разположени спираловидно. Върху растежните клонки се формират плодове, но косвено – по тяхните разклоненията. В своето развитие тези клонки репликират развитието на главното стъбло.
Плодните клонки се залагат и формират по-късно, и по-нагоре по стъблото. Образуват по-голям ъгъл спрямо него и нарастват коленчато, по начупена линия. Върху тях директно с дръжките си са заловени цветовете, респективно плодовете (кутийките). Листата тук са разположени едностранно, в един ред срещу плодните пъпки. Различават се два типа от този вид разклонения: пределeн – с едно междувъзлие, на върха на което се формират 2- 4 бутона и листа и непределен – с 2 до 15 и повече междувъзлия. В зависимост от дължината им последните се делят на: с къси междувъзлия (3-5 cm); със средно дълги междувъзлия (6-12 cm); с дълги междувъзлия (15-20cm) и с много дълги междувъзлия (до 25 cm).
Съществуват сортове памук с т.н. нулев тип разклонения, при които направо от пазвите на листата на главното стъбло се разрастват цветните пъпки и формират плодове. Такива сортове са най-пригодни за механизирано прибиране, но са с по-ниско качество на влакното.
Обикновено сортовете с къса вегетация формират 2- 3 по-слабо развити растежни клонки, а тези с дълга – до 8-12 мощно развити. Върху едно растение се образуват 16-18 и повече плодни клонки.
Листата на памука са прости, кожести, покрити с власинки от долната страна. Първите 2-3 листа са целокрайни, сърцевидни. Следващите са разсечени на 3 до 7 дяла, в зависимост от видовата принадлежност и разположение по стъблото във височина. Листата от долната и връхната част на растението са с 3 – 5 дяла, а тези от средните – с 5-7 дяла.
Цветовете са двуполови, едри, съставени от цветна дръжка, прицветни листа, петлистна, срастнала се почти по цялата си дължина чашка, петлистно венче с несиметрични бели, кремави или жълти венечни листа, с или без малиново петно в основата, 30-50 тичинки, срастнали с дръжките си в тръбичка, 3-5- гнезден плодник с по 5 до 17 семепъпки във всяко гнездо и   стълбче, провиращо се през тичинковата тръбичка.
Цветовете притежават нектарници (в основата на чашката, от вътрешната й страна и отвън на цветното ложе, под прицветните листа).
Памукът е самоопрашващо се растение, но устройството на цвета и неговата яркост допринасят за кръстосано опрашване в граници от 2,5 до 12 %.
Плодовете са 3-5- делни кутийки със закръглена, яйцевидна, яйцевидно – конусовидна, закръгленоовална или сферична форма, с различна степен на разпукване при узряване.
Масата на суровия памук в една кутийка е от 0,25 до 1,10 g при дивите видове и до 10-12 g при културните (средно 4-5 g).
Семената са с неправилнокрушовидна форма, тъмнокафяви, съставени от обвивка, два семедела и зародиш (зародишно коренче и зародишна пъпка). Броят им в една кутийка варира от 10 до 50-60 (обикновено са 25-40). Масата на 1000 семена е 80-160g.
Влакно. Единичното (елементарно) влакно представлява разраснала се до 2000 пъти и повече епидермална клетка на семепъпката.
Нарастването на влакното е процес, който протича в две фази: удължаване и надебеляване на клетката. Първата фаза е с продължителност 25-30 дни и започва веднага след оплождането. В края на тази фаза започва интензивно отлагане на целулоза под формата на слоеве върху вътрешните стени на клетката. Фазата е с продължителност 25-35 дни.
С узряването влакната изсъхват и под формата на лентичка се усукват. Зрялото влакно е съставено от около 94 % целулоза и 6 % други органични вещества.
Технологичните свойства на влакното зависят от неговата дължина, дебелина, метричен номер (линейна плътност), здравина, зрялост, разривна дължина, къдравост (извитост, сук), цвят и др., които от своя страна са във връзка със сорта (наследствените особености), почвено – климатичните условия и агротехниката.
Дължината на влакното е от 15 до 60 mm. Различават се модална и щапелна дължина. Модалната е най – често срещащата се дължина в дадена проба, а щапелната – средноаритметичната стойност от дължината на влакната, надвишаващи модалната дължина. За районираните у нас сортове тя е от 31,3 до 35,0 mm, а модалната – от 28,5 до 32,0 mm.
По дължина влакното се окачествява като късо с до 28,0 mm щапелна дължина; средно дълго –  от 28,1 до 32,0 mm и дълго – над 32,1 mm.
Дебелината на влакното се определя от диаметъра (ширината) му и се изразява в микрони. При различните сортове тя варира от 7 до 30 микрона (най – често е между 15 и 25).
Метричният номер представлява общата дължина на 1 g влакна. Изразява се в метри. С метричен номер до 4000 m се характеризира грубото влакно; oт 4001 до 5000 m – средно финото, а финото – с над 5000 m.
Здравината на влакното се изразява в грамове и представлява тежестта, която предизвиква скъсване на влакното. По здравина то е слабо, ако издържа тежест до 4 g; средно здраво – до 4,6 g и здраво – над 4,6 g.
Зрялостта на влакното характеризира неговата запълненост с целулоза, което се определя по удебеляването на стените и намаляването на лумена (въздушния канал във влакната).
Измерва се с условна величина – коефициент на зрялост.
Зрялото влакно, с нормално развити стени е с коефициент на зрялост 2,0-2,5.
С узряването се изменят основните качества на влакното – повишава се здравината му, метричният номер и разривната дължина.
Рандеманът – количеството на чистото влакно в % спрямо неомаганения, суров памук варира от 15 до 46 %. При нашите сортове той е между 33 и 36 %.
Разривната дължина е комплексен показател, представляващ произведение от здравината и метричния номер.
Къдравост (извитост, сук) – отчита се по броя на извивките на 10 mm дължина от влакното. По-къдравите влакна са по-узрели и с по-голямо сцепление в изпредените от тях нишки. Средната къдравост на нашите сортове е 70-78 броя извивки.
Цвят – Висококачественият памук е с бял или кремавобял цвят.
Еластичност – характеризира способността на влакното да се разтяга и е тясно свързана със здравината и дебелината му.
Необходимо е да се знае, че колкото е по-тънко и дълго и в същото време здраво, влакното е по-ценно, а изработените от него тъкани са по-качествени.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар