Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на соята

Коренова система. Соята има добре развита коренова система. Отношението на надземната маса към корените е 6:1.: Главният корен достига до 1,5-2 m дълбочина, а разклоненията се разрастват до 60-80 см. Основната коренова маса е разположена в повърхностния почвен хоризонт. в слоя 0-60см. При неблагоприятни условия на главния корен в дълбочина по-голямо значение придобиват страничните разклонения и те силно се разрастват. Корените се отличават с голяма усвояваща способност на хранителни вещества от почвата. В корените се образуват хормони, които контролират растежа на връхната пъпка. По корените на соята се развиват специализирани грудкови бактерии от вида. Rizobium iaponicum.
Стъбло. Стъблото е силно окосмено, високо от 0,30 до 2 m. То е изправено, но се срещат сортове и с полуизправено, стелещо се, дори с увивно стъбло. При високите  форми има склонност към полягане Разпространените у нас сортове са високи до 100-120 cm. Ранозрелите сортове са по-ниски – до 30-50 cm.. Разклоненията на стъблото са къси, прибрани или по-дълги и разперени. Така се формират растения със сбит, полусбит или рядък хабитус. Хабитусът на растението и височината на залагане на долните разклонения имат важно значение за механизираното прибиране
Листа. При поникване семеделите излизат на повърхността на почвата и играят важна роля като резерв на хранителни вещества. Първите (несъщински листа) са единични, разположени срещуположно. Следващите листа са тройни – триделни, целокрайни, сърцевидни или ланцетни, покрити с дребни власинки. Средното листенце има дълга дръжка. Листата са разположени поединично, последователно на всеки възел от стъблото. При узряването окапват. При нкои сортове и при повече влага и топлина те се запазват по-дълго и затрудняват прибирането.
.     Цветове. Цветовете са дребни,  бели, виолетови или пурпурни и са разположени в пазвите на листата в съцветия. Броят на цветовете в съцветието варира от 2-3 до 15-20.. Цветът има характерно за бобовите устройство.     Соята е самоопрашващо се растение. Прашецът попада и прораства върху близалцето пред отваряне на венчето. Кръстосано опрашване не е изключено, но рядко се среща.
Плодове. Бобовете са прави или извити с 2 до 4 семена Те са светложълти, жълто-каффяви, сиво-кафяви, ръждиво-кафяви или черни. Покрити са с власинки. Разположени са на групи по 1-3 до 8 заедно. Залагат се на различна височина в зависимост от сорта и гъстотата на посева Големината, формата и окраската на бобовете са сортови признаци, но силно варират в отделното растение. Мястото на прикрепването на бобовете по растенията до почвената повърхност има голямо значение при механизирано прибиране. По-ранните сортове обикновено имат по-ниски стъбла и разполагат по-ниско първите бобове. При гъстите посеви междувъзлията на стъблата се удължават и бобовете се разполагат по-високо. Сортовете с високо разположени бобове са подходящи за механизирано прибиране.
Семена. Семената са овални, продълговати или яйцевидни. Семеделите са жълти или зелени. Семенната обвивка е с различен цвят – жълт, зелен, кафяв, черен и с различни преходи между тях едноцветна или пигментирана с тъмен хилум Срещат се семена с двуцветна окраска. Пъпчето на семената е с различна форма и окраска и служи като сигурен признак при разпознаване на сортовете
Масата на 1000 семена варира от 100 до 300g.Според масата на 1000 семена сортовете се разделят на няколко групи – изключително едросеменни – над 300 g, едросеменни – 200-300 g, средносеменни – 150-200 g и дребносеменни – под 150 g. Формата на семената е овална, с отклонения от овално-плоска до продълговато- овалнаПричините за пигментирането на семената не са установени.
Химическият състав на семената силно се влияе от условията на отглеждане. Разликата по години и райони в съдържанието на протеин на един и същи сорт може да достигне 15 % при средно съдържание 35-45 %, докато разликата между разпространените сега у нас сортове е около 2-5 %. Това обстоятелство има изключително важно практическо значение и представлява голям интрес при разкриване на нови средства за управление на продукционните процеси.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар