Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Цикасови палми – Представители

Род Cycas (сем. Cycadaceae) е един от най-големите съвременни родове, обединяващ около 90 вида. Могат да се споменат още родовете Zamia, Ceratozamia, Dioon. Един от най-познатите и популярни представители, отглеждан често като декоративно растение.

Многогодишно двудомно растение с изправено 2-3 м високо вдървеняло стъбло и един път перести твърди листа с гребеновидно разположени, остри на върха дялове. Листата (както и при всички останали цикадови) нарастват връхно и първоначално са завити, подобно на папратите. Мъжките растения образуват стробили – шишарковидни структури с множество спирално разположени спорофили, по чиято долна повърхност се разполагат прашникови торбички. При женските растения на Cycas стробили не се образуват (при други цикадови, напр. Zamia, Ceratozamia има оформени и женски шишарки), а семепъпките се разполагат по много (!) върху силно скъсени и видоизменени листа – спорофили. При цикасовите с добре оформени женски шишарки се наблюдава намаляване на броя на семепъпките върху спорофил. Спорофилите са гъсто покрити с къси власинки. Семепъпките са много едри, изключително едри са и яйцеклетките (до 6 мм). Семената са едри, а семенната обвивка е диференцирана на външен месест яркочервен и вътрешен склеренхимен слой.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар