Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ерозия на почвата

Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в почвата. Ежегодните загуби на хумус от водната ерозия дори при склонове с неголям наклон (2 – 3°) може да достигнат 100 kg и повече от декар.

В резултат на ерозията се влошават структурата и водно-възду-Шният режим на почвата. Нарастват с около 1,5 пъти разходите за обработка на ерозираните почви в сравнение с неерозираните.

Според интензивността на ерозионния процес се различават • естествена (обикновена) и антропогенна (ускорена) ерозия.

Естествената ерозия е характерна за площите, заети с есте-ствена растителност. Тя протича бавно, защото ерозираните почвени частици се заместват от нови в процеса на почвообразуването.

Антропогенната ерозия е характерна за обработваемите Площи и произтича от заместването на естествената с културна растителност, което намалява устойчивостта на почвата срещу водата и вятъра.

В зависимост от факторите, които предизвикват ерозията на поч вата, се различават водна и ветрова ерозия.

Водна ерозия. Водната ерозия на почвата е процес на отделяне и пренасяне на почвените частици под влияние на повърхностно те чащите води. Тя се проявява в три форми: площна (повърхностна), браздова (струйчеста) и линейна (равнинна).

1. Площна ерозия. Изразява се в бавно измиване и изнасяне иа най-фините почвени частици и хранителни вещества от движение­то на водата. Тя се причинява от дъждовните капки, които откъсват почвени частици, които се пренасят от течащата вода в пукнатините И порите на почвата. Почвата не се изнася от полето, а се намалява просмукването на водата, което увеличава водния отток и се създават условия за проявяване на повърхностната ерозия. Площната ерозия засяга обработваемите площи с наклон над 1° и зависи от наклона на терена, от почвения тип и от начина на използуване на земята. Тя е по-силно изразена в обработваемите площи с изравнена повърхност, 1 площите без растителна покривка и в полетата, заети с окопни кул­тури. В резултат на повърхностната ерозия намалява мощността на орницата, изменя се механичният състав на повърхностните хоризон­ти, намаляват хранителните вещества и плодородието на почвата.

2. Браздова ерозия. Изразява се в отнасяне на горния поч вен пласт и образуване на браздички с дълбочина 10 – 20 cm по посока на наклона. Тя се причинява от малки водни струи, които се образуват при по-силни валежи, топене на снеговете или при напоя­ване. Ако не бъде прекратено нейното действие, създават се условия за развитие на линейната ерозия.

3. Линейна ерозия. Изразява се в образуване на бразди с дълбочина над 25 – 30 cm под влияние на по-голямо количество вода. Продължителното и действие води до образуване на многобройни ровини и оврази, които затрудняват механизацията на производстве­ните процеси. В резултат на линейната ерозия почвата се разрушава напълно и площите стават негодни за земеделски цели.

Интензивността на водната ерозия зависи преди всичко от интен­зивността на повърхностния воден отток. Когато неговата скорост се удвои, ерозионната му способност нараства 4 пъти.

Факт ори, от които зависят формите и интензивността на водната ерозия. Разделят се на природни и социално-икономически.

Към природните фактори се отнасят климатът, релефът, свойствата на почвата и типът на растителността.

Ветрова ерозия. Ветровата ерозия е процес на отделяне и изнасяне на почвените частици от повърхността на почвата под влияние на вятъра. Проявява се най-интензивно в големи и открити равнини, незащитени от ветровете и в райони с недостатъчно овлажняване е високи пролетни и летни температури. У нас периодично на ветрова ерозия е подложена равнинната част на Северна България – около Дунав и в Добруджа.

Основният фактор, от който зависи интензивността На ветровата ерозия, е скоростта на вятъра.В резултат на ветровата ерозия намалява мощността на плодо­родния слой, повреждат се и в някои случаи напълно се унищожават младите растения. Едновременно с това местата на отлагане на почвените частици (посеви, пътни канавки, канали, шосета и др.) се засипват.

Ветровата ерозия за условията на страната ни се проявява най-силно през пролетта при сухите почви с лек механичен състав и раз­пратена структура. Обработваемите земи, които са недостатъчно покрити или са свободни от растителна покривка, са по-неуетойчиви на ветровата ерозия.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар