Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Методи за борба с ерозията на почвата

Чрез методите за защита на почвата срещу ерозията се цели да се намали или да се премахне разрушителната сила на повърхностния воден отток и на вятъра в приземния въздушен слой.

Опазването на почвата от ерозия може да бъде успешно, само ако се прилагат комплексни мерки, които условно са обединени в 4групи: организационно-стопански, агротехнически, лесомелиорати-вни и хидротехнически.

Организационно-стопански мерки. С тях се цели да се решат въпросите на земеползуването, организацията на територията и вътрешностопанското земеустройство.

При определяне на начина на земеползуване и земеустройството на територията трябва да се използуват данни за ерозионно опасните  територии, за агрохимичните и агрофизичните свойства на почвъата.

Агротехнически мерки. С тях се цели да се регулира водният отток, да се подобри структурата и да се повиши влагоемността на почвата, в резултат на което да се повиши нейната съпротивителна способност срещу ерозията. Това може да се постигне с относително достъпни средства, като въвеждане на подходящи сеитбообращения, торене, диференцирана обработка на почвата и др.

Най-широко използуването агротехническо мероприятие за борба с почвената ерозия е обработката на почвата. Според почвозащитните функции различните методи на обработка на почвата условно се разделят на две групи: общи (оран напречно на склона, плоскорезна обработка, дълбочинно разрохкване и др.) и специални (набраздява-не, гребеновидна обработка, стъпаловидна оран и др.).

Лесомелиоративни мерки. С тях се цели създаването на горско-овощни насаждения (пояси) на ерозионно опасните територии

В зависимост от функциите, които изпълняват противоерозионните горски поясисе разграничават няколко вида.

1. Водоразделни горски пояси – разполагат се по водоразделите и широчината им варира от 15 до 20 т. Предназначението им осигуряват задържане на повече влага и да регулират разпределението на снежни^ дъждовните води по склоновете.

Водорегулиращи горски пояси -разполагат се напречно на наклона на разстояние от 100 до 300 mi зависимост от наклон., склоновете и широчината им варира от 20 до 40 т. Те способсгвуват за равномерното навлажняване на площите и намаляване на повърхностния отток.

Крайбреж горски пояси – разполагат се по бреговете на реките, деретата и др. и широчината им варира от 20 до 30 т. Те имат брегозащитна

роля и предпазват прилежащ площи от разрушителното действие на течащата вода.

За полезащитните пояси се използува различен видов състав дървесен,

дървесно-храстов, а в някои случаи и овощни видове.

Хидротехнически мерки. От тях в обработваемите земи най-широко разпространение има терасирането. В зависимост от характера на терена (наклон, мощност на хумусния хоризонт), интензивност.

на ерозията и начина на използуване на земите се изграждат няколко вида тераси:

Наорни тераси – представляват изкуствени слогове.

Валови (гребеновидни) тераси – представляват малки земни насипи (валове), разположени напречно на наклона.

Стъпаловидни тераси – изграждат се с откос (бряг) и плато на терени с по-голям наклон.

21.Система машини в селското стопанство:

Технологични комплекси от машини (ТКМ) и комплексни технологични линии (КТД).

Под система машини в селското стопанство в най-общ вид може za се приеме дадена съвкупност от разнородни, но взаимно допълващи се работни машини, необходими за последователно изпълнение на производствените процеси в отраслите на селското стопанство. По думите на Карл Маркс под система машини следва да се разбира съво-купност от взаимно обвързани и взаимно допълващи се машини, които осигуряват пълна механизация на всички операции, предвидени в тех­нологията за произвеждане на деден продукт.

Взаимната връзка и зависимост между отделните машини в дадена система може да се реализира при следните условия:

1. За осъществяване на непрекъснат технологичен процес е необ­ходимо те да бъдат съгласувани по производителност.

2. Основните параметри, като работна ширина, междуредови разсто­яния, брой на обработваните редове, работна скорост   и др. също трябва да бъдат взаимно съгласувани.

3. Нуждата от енергетични средства за прикачните машини трябва да бъде съгласувана с общо приетите и налични енергетични средства.

4. Връзката между отделните машини се осъществява непосредстве­но при изпълнението на технологичните процеси в даден отрасъл.

Основно изискване към системата машини е да се изпълняват пред­видените операции в оптимално избрания агротехнически срок,с най-малък разход на труд и материални средства на единица продукция.

Производствените процеси в селското стопанство обхващат редица последователни операции, които могат да бъдат квалифицирани като основни, подготвителни и спомагателни. Така например прибирането на зърнените култури е един производствен процес, който се състои от следните технологични операции – жътва (срязване на растенията’ вършитба, сепарация на зърното, нарязване или пресоване на сламата и т.н. За да се пристъпи към прибирането на културите понякога се налага обезлистване, провеждане на разделна жътва или други подготвителни операции. Спомагателни операции при прибирането са различните товарно-разтоварни работи и транспорта на зърното, претеглянето и складирането на зърното.

Технологичният комплекс от машини (ТКМ) е определен набор от машини, посредством който може комплексно да се механизират отдел­ните операции на даден технологичен процес, осъществен чрез ком­плексна технологична линия (КТД).

Въвеждането на дадена система машини, която включва в себе си необходимия набор от машини и съоръжения за механизиране на основ­ните процеси при отглеждането и прибирането на културите и за производството на животинска продукция има за задача да обвърже отделните машини в единен технологичен ред, за постигане на висо­ка производителност на труда и ефективност.

Характерното за тази система машини о това, че в нея са вклю­чени трактори и селскостопански машини с високи технико-икономи-чески показатели, които осигуряват на дадения етап максимална производителност на труда и относително не висока себестойност на механизираните работи.

Както тракторите и технологичните комплекси машини за механи­зиране на отделните процеси, така и комплексните технологични линии за определени операции могат да бъдат систематизирани в  разделите на системата машини.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар