Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Комплесна оценка на машините и промишлените технологии

Както вече беше упоменато промишлените технологии в селското сто­панство са в основата на техническия прогрес и интензификацията на селскостопанското производство. Те могат да се създават и внедряват на базата на една висока степен на механизация на производствените процеси, като се основават на съвременните постижения на науката, тех-< никата, селекцията и химизацията. Тези продпоставки и условия са на­лице в нашето селско стопанство и можем да говорим за интензифи­кация и промишлени методи и технологии на производство.

Основните показатели за оценка са: качеството на изпълняваните операции, минимален разход на труд, икономическа ефективност и други.

Качество на изпълняваните операции.

При внедряване на дадена машина в селскостопанското производство преди всичко се държи на качеството на изпълняваните от нея агротех­нически изисквания. В системата на изпитването на новата селско сто­панска техника е прието, ако дадена машина не отговаря на предявени­те към нея агротехнически или зооветеринарни изисквания да се спират всякакви по-нататъшни изпитания от техническо, икономическо или др. естество. От качеството на изпълняваните операции зависи до голяма степен целесъобразността от внедряването на дадена машина или комплекс на технологична линия.

Агротехнически изисквания към качеството на работа са: работна дълбочина;

неравномерност на работната дълбочина;

степен на отрязаните житни стъбла (стърнището);

Технически изисквания, са:

енергетично средство; скорост; основни параметри;

Експлоатационни изисквания са:

Производителност; разход на труд; експлоатационни коефи­циенти

Производителност и разход на труд.

Производителността е базов показател при извършване на почти всички експлоатационни и икономически разчети, които се правят сега. Тя се измерва с количеството извършена работа от дадена машина (изо-рана площ, пожънати дка, овършало зърно) за единица време. Основни­те фактори които определят производителността на дадена машина от една страна са капацитетните възможности на основните работни орга­ни на тази машина, а от друга страна са условията на работа. Или ако вземем за пример един зърнен комбайн, то неговата производителност ще зависи преди всичко от параметрите на вършачката и жетварката му,, а освен това от съществено значение тук е характера на сорта,него­вия добив и сламистост, влажност, заплевялост, на посева и т.к. Не на последно място е влиянието, което оказват върху производителността на комбайна е организацията на машиноизползуването, приетата техно­логия на работа, квалификацията на механизаторите, организацията на труда и т.н.

Факторите за повишаване производителността на труда в селското стопанство са много, но най-важните са следните:

-Въоръженост на труда със средства за производство и степен на тяхното използуване при дадени природни, икономически и социални условия;

-Въвеждане на съвременни промишлени и авангардни технологии на производство;

-Повсеместна интензификация на производството, която може да се постигне с голяма фондовъоръженост на труда на базата на съвременните научно-технически дости­жения.

Икономическа ефективност на машините и комплексните

технологични линии.

При избора на дадена машина или комплексна технологична линия наред с другите технико-експлоатационни показатели трябва да се дър­жи сметка и за себестойността на извършената от тях работа.

Когато се прави оценка на отделна машина или технологична линия наред с тези показатели трябва да се има в предвид и това до колко те облекчават труда на работниците, изразено в намаляване на физичес­кото и нервно-психическото напрежение при изпълнение на даден процес

Когато се прави икономическа оценка наред с досега изброените показатели не може да не се вземе предвид и количеството и качество­то на получавания продукт (зърно, месо, качество на оранта) вселдстзие на което се получава допълнителен доход, а понякога и загуби. Тези допълнителни приходи трябва да се прибавят при отчитане на общата ефективност.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар