Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Групиране на полските култури

От съществуващото голямо растително разнообразие полските култури наброяват над 100 вида. При тяхното изучаване в растениевъдството групирането им е извършено въз основа на използването на основния продукт от дадена култура. На този принцип полските култури са обединени в три групи:
1. Зърнени култури – Отглеждат се основно за зърно, което се използува за храна на човека и фураж за селскостопанските животни.
Отглежданите култури в тази група се разделят в следните подгрупи: зимни зърнено-житни /на умерения климат/; пролетни зърнено-житни /на топлия климат/ и зърнено-бобови култури.
2. Технически култури – Получените от тях семена, кореноплоди, клубени, влакно, стъбла, цветове или листа служат като суровина за техническа преработка в различни отрасли на промишлеността.
Те се групират в зависимост от характера на получената продукция: скорбелоносни, влакнодайни, маслодайни, етерично-маслени, лечебни, вкусови  и др. култури.
3. Фуражни култури – Продукцията от тях се използва пряко за храна на селскостопанските животни като груб и сочен фураж. Културите от тази група се разделят на: многогодишни фуражни треви, едногодишни фуражни треви, фуражни кореноплодни и силажни култури, тиквени и др. култури.
Естествено групирането на полските култури на принципа на използването на основния продукт от тях е твърде относително.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар