Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Обемна плътност на почвите

Обемната плътност на почвите се нарича още обемно тегло или само плътност. Тя представлява масата на единица обем абсолютно суха почва, взета в естествено сложение (т.е. заедно с порите). Измерва се в кг на 1 куб. м. или  в гр. на 1 куб. см.

Величината на обемната плътност зависи преди всичко от съдържанието на органично вещество (хумус), от големината на порьозността и от дълбочината и интензивността  на обработката. Органичното вещество под форма на хумус или органогенен хоризонт има много по – ниска обемна плътност от минералната част. Поради това обикновено повърхностните почвени хоризонти имат по – ниска обемна плътност от по – дълбоките хоризонти.

Обемната плътност косвено се обуславя и от механичния състав на почвите, от които зависи порьозността, т.е. уплътнеността на почвите. Така глинестите почви и хоризонти имат по –висока обемна ъ, отколкото по –песъчливите, които имат голяма обща порьозност.

Величината на обемната плътност се колебае и от влажността на почвите. При увеличаване на влагата намалява обемната плътност.

Обемната плътност се определя най – често, като със специална сонда се изразява определен обем от почвата, след това се изсушава и претегля.

В зависимост от величината на обемната плътност, почвите могат да се класифицират по степен на плътност. Така според Н.А.Качински, за орницата се отделят следните степени: рохкава, най – често богата и с хумус – под 1 гр. на куб.см; слабо уплътнена (нормална), характерна за прясно разорана културна почва 1.0-1.1 гр. /куб.см; уплътнена – 1.1-1.3 и силно уплътнена 1.3-1.4 гр./куб.см.

Значението на обемната плътност е голямо и се изразява в следното:

–  без данни за обемната плътност, не може да се определи величината на почвената порьозност;

–  стойностите на обемната плътност ни дават възможност да изчислим теглото на почвата до всяка дълбочина на 1hа или 1dka. Оттук могат да се изчислят запасите на всяко вещество в даден почвен хоризонт в t/ha по формулата: З=М.П.А, където З са запасите на веществото в t/ha; М- мощността на хоризонта в см; П – обемната плътност на почвата в хоризонта в гр./куб.см; А – съдържание на веществото в % от теглото на почвата.

–  обемната плътност влияе върху редица почвени свойства и свързаното с тях развитие на растенията. От нея зависи натрупването на влага и хранителни вещества, съотношението на водата и въздуха в почвите и т.н.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар