Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Относителна плътност на почвите

Относителната плътност представлява отношението между теглото на определен обем от твърдата фаза на почвата без порите към теглото на същия обем вода при 4 градуса по Целзий.

Величината на относителната плътност зависи преди всичко от състава на твърдата фаза на почвите и по – специално от количеството на минералната част и органичното вещество. Минералната част има много по – голяма относителна плътност, отколкото органичната. Освен това отделните първични и вторични минерали имат различна относителна плътност. Най – ниска относителна плътност имат торфените почви и хоризонти – от 1.4 до 1.8. По – висока относителна плътност имат ъ– 2.7– 2.8. Познаването на величината на относителната  плътност при различните почви има значение, защото по нея косвено може да се съди за съдържанието на хумус, а отчасти и за участието на различните минерали, изграждащи минералната част на почвите. Освен това, тя се използва и за изчисляването на порьозността на почвите.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар