Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Прибиране и съхранение на зърното

Прибиране и съхранение на зърното. Прибирането  на царевицата у нас е напълно механизирано и се извършва по три начина – на кочани, на зърно и целорастениино. Ръчно се извършва прибирането на малки площи характерни за планинските и полупланинските райони и такива в личните стопанства.
Прибирането на кочани се извършва с царевични комбайни в пълна зрялост, като общата влажнот на кочана не трябва да е по-висока от 25%. Предимствата на този начин на прибиране са следните: Осъществява се прибиране при по-висока влажност, без да се налага допълнително изсушаване. Смляният кочан (зърно и какалашка) се използува за храна на преживните животни. С прибирането на кочаните едновременно се прибират и стъблата, площите се освобождават за извършване на обработка. Недостатък на този начин са голямите загуби на зърно, особено когато с прибирането се закъснява.
На зърно царевицата се прибира със зърнокомбайн с адаптер, в пълна зрялост, при 12-18% влага. При прибиране с по-висока влажност част от зърното остава неоронено на какалашката. При прибиране и съхранение на царевично зърно с влага над 14% се създават условия за развитие на плесени, бактерии и дрожди, които отделят токсични вещества. Изхранването с такова зърно, води до негативни резултати при животните – намалява продуктивността им, повишава смъртността и предизвиква аборти. Освен това натрупаните токсини в животните са опасни за здравето на човека.
Сушенето е най-сигурния начин за опазване на прибраното зърно. Но то е твърде енергоемко и скъпо. Използуват се и други начини за съхранение на зърното с висока влажност без изсушаване, чрез силажиране и химическо консервиране. Използуват се оцетна и пропионова киселина, но и тези начини са твърде скъпи. Зърното с висока влажност 30-35 %  може да се съхранява чрез силажиране в специални траншеи с ширина 4.5-5.0 m при странично зареждане и 6.5–7.0 m при вътрешно зареждане.Това става по следния начин. Зърното прибрано с комбайн се изсипва в траншеите, като стените им са покрити предварително с полиетиленово фолио. При напълване на траншеята повърхността на зърното трябва да е над страничните стени с 0.5 до 1.0 m, за оттичане на дъждовната вода. Заредената траншея се покрива със свободните крайща от полиетиленово фолио. Върху него в зависимост от ширината на траншея се полага друго полиетиленово фолио с дебелина 0.2-0.3 mm и върху него за уплътняване се поставя 5-8 cm слой от пясък или пръст. Освен в специални траншеи може да се извърши и наземно силажиране на циментови, асфалтирани и землени площадки. На площадката се разстила полиетиленово фолио с ширина 10 m. Зърното се изсипва върху полиетиленовото  платно и се оформя с височина 1.5-1.8 cm и веднага се покрива със свободната част от платното. По дължина на фигурата се разстила второ платно с ширина 5.5 m, а върху него за изолация се насипва пясък или се нареждат бали със слама. При използуване на бали със слама над полиетилена се поситва негасена вар, за да се запази от гризачи.
Целесъобразно и ефективно е съхранението на зърно с висока влажност по описаните начини при спазване на определени условия. Трябва да се прилага близо до животновъдни ферми, до места където се приготвя храната на животните. Зареждането на една траншея или оформянето на  една фигура при наземно силажиране трябва да се извършва за не повече от 2-3 дни. Разкриването за изваждане на фуражи трябва да се извърши внимателно, за да се запазят здрави полиетиленовите платна. При едно разкриване трябва да се изважда фураж необходим за не повече от две денонощия. Тази технология на съхранение има определени предимства. При  прилагането й площите се освобождават по-рано и есенната сеитба се извършва навреме.  Намаляват се разходите за сушене  и транспорт. Влажното зърно по хранителна стойнот не отстъпва на сухото. Царевичакът превъзхожда повече от два пъти по кръмна стойност сламата от житните, а по добив ги превишава 3-4 пъти и затова трябва да се прибира и използува като груб фураж.
Прибирането на царевицата за зърно целорастениино трябва да започне във восъчна и да завърши в пълна зрялост. При този начин в сравнение с другите начини на прибиране се получават повече кръмни единици от декар, защото се оползотворява цялото растение. Прибирането се осъществява с комбайни, които нарязват надземната маса на 2-3 cm дължина, след което тя се консервира в траншеи  и  се  притъпква много добре с верижни машини.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар