Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Рапица

Значение, произход, разпространение, добиви. Тя е основна маслодайна култура в повече от 32 страни в света и заема 40-50% от общото потребление на растителни масла.
Семената на съвременните сортове  съдържат 40-52% слабосъхнещо масло, до 20 % белтъчини и над 17 % въглехидрати. Състава на рапичното масло при старите сортове включвало в  съдържанието си  голямо количество (до 40-45 %) вредни за организма ерукова киселина и глюкозинолати, които понижават вкусовите му качества.
Селекционирането на нови безерукови /0/ и ниско-глюкозинолатни сортове/00/ рапица  създават предпоставка за отглеждането й във все повече и повече страни.
.     Хранителната стойност на рапичното масло се определя от масло-киселинния състав и съдържащите се в нето биологично активни вещества / витамини – А, Д, Е, К/, фосфатиди, токофероли и др.
В състава на маслото около 85% се пада на ценните незаменими мастни киселини : олеинова / 65%/ ; линолова /20%/. Такова високоолеиново масло е с висока устойчивост на окисление, както в процеса на хранене, така и при интензивно нагряване.
Освен в хранително – вкусовата промишленост, рапичното масло намира приложение  в химическата промишленост  за производство на лакове, бои, сапуни, каучук и др., а през последните години в металургията и машиностроенето за производство на смазочни масла и обработка на метали.
При преработката на семената и се получава  ценен белтъчен шрот, подходящ за добавяне при производството на комбинирани фуражи. Шротът от семената на безеруковите сортове съдържа незначителни количества глюкозиноити  до 0,5% и по хранителни качества се приравнява към соевия шрот. В него се съдържат 45-49% белтъчини с високо съдържание на незаменими аминокиселини.
В последно време рапичното масло се явява една от основните суровини за получаване на биогориво за дизелови двигатели.
Разглежда се и възможността за използване на сламата от рапицата и други кръстоцветни за производство на картон и хартия.
Рапицата има голямо значение за повишаване културата на земеделието. Дълбоката и бързо растяща коренова система подобрява структурата на почвата и повишава водопропускливостта и аерацията й.
Зимните форми са с висок противоерозионен ефект.
При оризищата, където трудно се реализира торенето с оборски тор, рапицата с успех може да се използва за зелено торене.
Освен всички изброени по-горе предимства, рапицата подобрява и фитосанитарното състояние на почвата, като намалява поражението от кореново гниене при пшеницата.
Използвана като междинна култура, рапицата освобождава най-рано площите и ги оставя чисти от плевели за следващите култури. Това спомага за повишаване ефективността от използването на единица площ. Зимната рапица има висока хранителна стойност и може да се използва  за зелен фураж. В 100 kg зелена маса се съдържат до 4 kg протеин, 16 кръмни единици. На една кръмна единица  в зелената маса на зимната рапица се падат 180-190 g протеин.
Рапицата е едно от най-добрите медоносни растения. От един декар се получават до 10 kg мед.
Рапицата е била известна още от преди 4 000 години пр.н.е. Нейната родина е Средиземноморието, от  където по-късно се разпространява в Азия. През 13ти век рапицата прониква в Западна Европа и става основна маслодайна култура.
Най-много рапица  в света се отглежда  в Китай, Индия, Канада, Германия, Франция и др.
В България първите индустриални растителни маслодайни култури са били репица и по-слабо застъпената рапица.
До началото на Първата световна война те са били основни източници  за добиване на растително масло. Възникналият силен недостиг на масло през военните години ускорява внедряването на слънчогледа, който за 3-4 години трайно измества репицата .
Една от най – съществените причини за възхода на слънчогледа е значително по-високото качество на маслото, в което няма никакви нискокачествени съставки, каквато например е била еруковата  киселина в репичното и рапично масло.
До 1965 г. репицата и рапицата ежегодно са засявани като технически култури, след което напълно се преустановява тяхното отглеждане.
От началото на 1980 г. в страната започва системна, целенасочена, научно изследователска дейност с маслодайните видове от сем. Brassicaceae в Института по интродукция и растителни генетични ресурси “К. Малков “- гр. Садово. Пет години по-късно вече са интродуцирани и проучени повече от 360 сорта рапица от целия свят. През 1986 – 1987г. се предлага за внедряване първият зимуващ сорт маслодайна рапица “ Маринус” /”0” тип/, а две години по-късно се регистрира и първият канолен “00” тип зимна маслодайна рапица -“Янтър”.
В последно време  създаването на новите двунулеви сортове рапица, строежа у нас на рафинерия за преработка на рапично масло и влизането ни в ЕС ще засили търсенето на рапични семена за преработка и износ. От 12 000 da през 1997 г. площите засяти у нас с рапица  достигнаха  110 000 da  през 2005 г.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар