Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на баклата

Баклата се отнася към сем. Fabaceae, род Faba. Културната бакла Faba vulgaris
Moench. обединява три разновидности: едросеменна /vаr.major Hari/, дребносеменна
/var.minor Beck/ и средносеменна /var.equina Pers./.
Едросеменната бакла е средно ранна и високодобивна.Стъблото й е разклонено още в основата и висока  1,5 m.. Цветовете, плодовете и семената са едри. Семената  й са плоски, силно надебелени от страната на пъпчето. Масата на 1000 семена варира от 800 до 2000 g.
Дребносеменната бакла е по-малко разпространена. Тя е ранозряла и по-нискодобивна. Стъблото й често е неразклонено и достига височина до 60 cm. Цветовете, плодовете и семената са дребни. Масата на 1000 семена е 200-500 g.
Средносеменната бакла е по-високопродуктивна и по-разпространена като полска култура. По морфологични и биологични признаци заема междинно положение между едросеменната и дребносеменната. Масата на 1000 семена е 600-800 g. От нея има студоустойчиви зимуващи форми. У нас са внесени сортове, пригодни за отглеждане при полски условия, с голяма продуктивна възможност и сигурни добиви.
От баклата у нас в момента няма  районирани сортове.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар