Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на ечемика

Културният ечемик Hordeum sativum Jessen принадлежи към семейство Житни (Poaseae = Gramineae). В зависимост от броя на фертилните класчета (цветчета) на всяко от коленцата на класовото вретено, той се подразделя на три подвида:
1. H. sativum ssp. vulgare L. (polystichum) – Многореден ечемик, при който на всяко коляно от вретеното на класа се формират по три класчета, всяко от които е с по едно фертилно цветче (фиг. 10). Този подвид се подразделя на две подгрупи:
а) Hexastichum L. (правилно шестреден);
б) Tetrastichum (неправилно шестреден или четириреден).
По-важните вариатети, спадащи към първата група са:  parallelum Kцrn; pyramidatum Kцrn.  и gracilium Kцrn, а към втората – pallidum Ser.; nigrum Willd.; ricotense R.Reg.; horsfordianum Willd.; coeleste L. и trifurcatum Schlecht. Със стопанско значение за нашата страна е var. pallidum Ser., към който се отнасят всички районирани в момента зимни фуражни сортове ечемик.
2. H. sativum ssp. distichum L. – Двуреден ечемик. На всяко коляно от вретеното на класа е развито нормално (с фертилно цветче) само средното от трите класчета.

Към този подвид се отнасят две групи:
1. Nutantia R. Reg. – с развити глуми на различните класчета, цветни плеви, а понякога и тичинки на цветчетата в тях.
2. Deficientia R. Reg. – с развити само глуми на страничните стерилни класчета.
Ечемикът от група deficientia R. Reg. е без стопанско значение.
Към група nutantia R.Reg. спадат вариететите: nutans Schьbl. и erectum Schьbl. (със стопанско значение); nigricans Ser.; zeocritum Schьbl.; nudum L. и др.
3. H. sativum ssp. intermedium Var. et Orl. – Междинен ечемик, формиращ по 1, 2 или 3 класчета по отделните колена на класовото вретено. Той е без стопанско значение.
У нас са районирани следните сортове, отговарящи на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност, както и на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната:
– зимни шестредни – Ахелой 2, Веслец, Зенит, Изгрев, Мозаиг и Панагон;
– зимни двуредни – Астер, Ванеса, Емон, Каскадьор 3, Кортен, Крами, Кристи, Нектария,  Обзор и Гудрун;
– пролетни двуредни – сорт Йелен и Жозефин

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар