Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на фасула

Фасулът спада към семейство Fabaceae. Към тaзи култура се  отнасят 2 рода: Phaseolus L. и Vigna.
В зависимост от своя произход  видовете фасул се делят на две големи групи: Американска и Азиатска.
Към американската група фасули спадат едросеменни видове фасул, с едри плоски и широки бобове и с дълга човка на върха, Обикновен фасул – Ph.vulgaris Savi; Многоцветен фасул – Ph.multiflorus Willd; Остролистен фасул – Ph.acutifolius A.Gray; Лимски фасул -Ph.lunatus L.
Kъм азиатската група фасули спадат групи отнасящи се към род Vigna Savi,  с тънки, цилиндрични бобове,с малка човка и дребни семена,  Maш – Vigna aureus R; Мунго – Vigna mungo L; Папуда -Vigna sinensis; Адзуки -Vigna angularis; Оризов-Vigna calcaratus.
В България се отглеждат фасулите от Американската група, като от тях най-разпостранен е обикновенният фасул Ph.vulgaris L.
В зависимост от характера на стъблото Декапрелевич разделя обикновенния фасул Ph.vulgaris на  два подвида:
ssp.volubilis Dekapr.- с увивни стъбла
ssp.nanus Decapr – с неувивни стъбла /пешаци/
Според едрината и формата на семената всеки от тези подвидове се разделя на  5 вариетета:
Var.compressus DC – плосък. Семената му са плоски и най-едри в сравнение с останалите вариатети.Отношението на дължината : ширината : дебелината са приблизително 2:1:0,5.
Var. subcompressus A1 – полуплосък. Семената му са по-дребни, по-дебели и по-слабосплеснати. Отношението дължина : ширина : дебелина е приблизително 1,5:1:0,7.
Var. ellipticus – елипсовиден. Семената са още по-слабосплеснати, с отношение дължина:ширина:дебелина 1,5:1:1.
Var. sphаericus – сферичен. Семената му са дребни и почти сферични. Отношението дължина : ширина : дебелина е 1:1:1.
Var. oblongus -бъбрековиден. Семената му са почти цилиндрични или бъбрековидни, по-дълги но еднакво широки и дебели. Отношението дължина : дебелина : ширина е 2:1:1.
У нас, макар и съвсем ограничено се среща и многоцветният фасул – Ph.multiflorus Willd – известен като биволски боб. Той е представен от следните три вариатета:
Var.albus Mart. – с бели венечни листа и бели големи плоски семена.Известен е под името “биволар”.
Vаr.bicolor Arr. с различно оцветени венечни листа, червено байраче, бели крилца и пъстри семена.
Var.coccineus Lam. с огнено червени венечни листа и с едри пъстри, виолетови или виолетовочервени семена.
В южните райони на страната се отглеждат много ограничено – маш и папуда. Те не са добре проучени и нямат стопанско значение. В перспектива се предвижда размножаване на интродуцирани форми от род Vigna, поради голямата им устойчивост на болести, суша и високото разположение на бобовете, с което се улеснява механизиранато им прибиране.
В България са създадени и районирани много сортове обикновен полски фасул. По-голямо стопанско значение имат следните: Абритус Астор, Вулкан, Добруджанка 2, Добруджански 7, Добруджански ран, Образцов чифлик 12, Образцов чифлик 24. Пловдив 10, Пловдив 11 М, Пловдив 15 М, Пловдив 2.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар