Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на резене

Резенето /Feniculum vulgare Mill./ (фиг. 22) е полиморфен вид, отнасящ се към сем. Apiaceae, род Foeniculum Mill. Към него принадлежат два подвида:
– ssp. piperitum Holmboe – диворастящо, многогодишно резене
– ssp. capillaceum Holmboe – културно, едно или многогодишно резене.
От последния подвид са известни вариететите:
– var. vulgare Mill. – многогодишно, тъмнозелено резене
– var.dulce Mill. – едногодишно, светлозелено резене
В нашата страна е райониран сортът Шумен.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар