Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Влияние на външните фактори върху растежа.

Растежът на растенията протича при определено съчетание на факторите на околната среда,които действат в тясна взаимна връзка и обусловеност.От особено голямо значение са температурата,светлината,съдържанието на кислород,водното съдържание.

Температура. Растежът е възможен в сравнително големи температурни граници.Долната температурна граница за повечето видове е над  0  ,но съществуват растения,които продължават да растат при температури близки до точката на замръзване,съществуват и растения,чиито растеж се осъществява при 50  .   Температурата,при която започва растежът на растенията,се нарича температурен минимум. Растежът се усилва с повишаването и до определена оптимална температура,която всъщност е най-благоприятна за протичането на растежните процеси.Определяща роля играе т.нар.”хармоничен оптимум”,при тази температура се развиват най- здрави,силни растения.Тези три температурни точки са специфични за отделните растения.В растенията с южен произход минималната и максималната точка лежат по–високо,отколокото при растенията със северен произход.

Растителните организми се различават главно по минималните температури за растеж.Разликата между минималната и оптималната температура е 15-30  ,а между оптималната и максималната е по-малка –от 5 до 15

С повишаването на температурата растежните процеси се засилват,като най-висок подем се наблюдава в областта на ниските температури- от 0 до 15   ,по-бавен-между 15-30   и най–бавен-при  по-високите температури.

Например:скоростта на растеж на растението грах при повишаване на температурата от 0-10  нараства 9пъти,от 10-20   -2,5 пъти,а от 20 до 30   -само 1,9 пъти.

Измененията на процесите на растеж и развитие,предизвикани от ритмичната смяна на дневните и нощните температурни оптимуми ,се наричат термопериодизъм.

Например:Нощните температури ускоряват  растежа на доматите.

Светлина.Тя оказва дълбоко и многообразно влияние върху характера на растежа на растителните организми.При прорастване на семената на тъмно прорастъците силно се удължават-етиолират.Растенията са лишени от хлорофил-имат етиопласти.

Светлината забавя скоростта на растежа,и то толкова по-силно,колкото е по-интензивна,като влияе върху растежа на клетките във фазите на удължаване и диференциация.Същевременно обаче косвено чрез процеса фотосинтеза тя осигурява необходимите за растежа субстрати.

Върху растежа оказва влияние и качеството на светлината.Още Клебс е наблюдавал,че сините и виолетовите лъчи стимулират клетъчното делене,но задържат удължаването на клетките.Обратно,червените лъчи ускоряват разтягането на клетките и потискат тяхното делене.

Например:Ниският растеж на високопланинските растения е обусловен от голямото съдържание на УВ лъчи през деня и същевременно ниските температури през нощта.Ускореният растеж  на растенията в оранжериите се дължи на ИЧ лъчи,които проникват през стъклата.

В повечето случаи влиянието на светлината върху растежа и развитието е свързано с фитохром- пигментната система,поглъщаща в червеата част на спектъра.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар